Mahremiyet Hakkı

 • Hastalarımız, ziyaretçiler de dahil olmak üzere, sağlık kuruluşu ile resmi bir bağı olmayan veya sağlık kuruluşu ile resmi bir bağlantısı olmakla birlikte, tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı veya bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımız, görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak şekilde düzenlenmiş bir çevrede görüşme yapma ve muayene edilme hakkına sahiptir.
 • Kişi güvenliği açısından gerekli olan durumlarda, hasta, bedelini ödemek karşılığında ek koruma isteme hakkına sahiptir.
 • Hastalarımızın sağlık durumu, tanısı, hastalığın olası gidişatı, tedavisi hakkındaki ve kişiye özel tüm bilgiler gizli tutulur. Hastanın ölümü halinde bile bu bilgilerin gizliliği korunur. Ölüm olayı, mahremiyetin bozulma hakkını vermez. Ancak bu bilgiler, hastanın açık izni veya mahkeme kararı ile ilgili mercilere açıklanabilir.
 • Tıbbi açıdan gerekli olmadıkça, tanı tedavi ve bakım için hastanın özel ve aile hayatı sorgulanamaz.
 • Tıbben sakınca olmayan hallerde hastanın yanında bir yakını olmasına izin verilir.
 • Sağlık harcamalarının kaynağının gizli tutulması hakkını verir.

 

İtibar ve Saygı Görme Hakkı

 • Hastalarımız, her zaman ve her türlü şartta kişilik itibarı korunarak, saygılı şefkatli ve güler yüzlü bir davranış içerisinde tetkik yaptırma ve tedavi olma hakkına sahiptir.
 • Hastanemizin hiçbir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Çözülemeyen her sorun, hastanemizde bir üst merciye iletilerek, hastane politikalarımız ve yasal düzenlemeler çerçevesinde çözümlenir.

 

 

Hastaya Ait Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması Hakkı

 • İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; kişi, sağlık durumu hakkında kendisinin, yakınlarının ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilir. Bu durumda kişinin kararı yazılı olarak alınır. Hasta, bilgi verilmemesi talebini istediği zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilir.

 

Hasta Güvenliği ve Emniyeti Hakkı

 • Herkesin sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.
 • Bütün sağlık kuruluşları, hastaların ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri almak zorundadırlar.

 

 

Sağlık Hizmetleri Hakkında Bilgilendirilme ve Hasta Rızasının Alınması Hakkı

 • Hastalarımız, sağlıklarını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla, kendileri veya yasal vasileri kanalıyla, tedavinin koordinasyonundan sorumlu doktordan, hastalığının olası veya kesin tanısı, uygulanacak tıbbi işlemler, bunların faydaları, muhtemel sakıncaları, alternatif tedavi yöntemleri ve tedavinin kabul edilmemesi halinde ortaya çıkabilecek temel sonuçlar hakkında sözlü veya yazılı eksiksiz bilgi alma hakkına sahiptir. Ayrıca, kanunen uygun görülen tıbbi kayıtlara (bedeli hastadan alınan ilaç ve sarf malzeme listesi, adli vakalara ilişkin olanların asılları verilmemek şartıyla, bedeli hasta tarafından ödenen laboratuvar tetkik sonuçları, röntgen filmleri ve dışarıdan satın alınan ilaç ve malzeme reçetelerine) ulaşma ve yazılı dosya özeti alma hakkına sahiptir.
 • Resmi dili anlamayan bir hastanın, hastalığı ilgili bilgiler, temin edilebildiği takdirde çevirmen aracılığı ile verilir.
 • Yasal konular dışında, hasta, sağlık durumu hakkında kendisine veya ailesine veya yakınlarına bilgi verilmemesini isteyebilir.
 • Hasta, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, uygulanacak tetkik ve tedavinin başarı şansı, olası riskleri ve nekahet dönemi ile ilgili problemler hakkında etraflıca bilgi altıktan sonra, tedavisi için verilecek olan kararları onaylama veya reddetme hakkına sahiptir.
 • Hayatını ve hayati organlardan birini tehdit eden acil durumlar dışında hastanın rızasını geri alması mümkündür. Rızanın geri alınması, hastanın tedaviyi reddetmesi anlamına gelir. Bu durumda hastaya Tetkik ve Tedavi Ret tutanağı imzalatılır. Rızanın müdahale başladıktan sonra geri alınması, tıbbi yönden sakınca bulunmamasına bağlıdır.
 • Hastanın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişimin acil olduğu durumda, eğer temsilcinin onayı zamanında alınamıyorsa, tıbbi girişim yapılır.

 

Tedaviyi Reddetme Hakkı

 • Kanunen zorunlu haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını isteme hakkına sahiptir.
 • Bu halde, tedavinin uygulanmamasından doğacak sonuçların hastaya veya kanuni temsilcisine veya yakınlarına anlatılması ve bunu gösteren yazılı belge alınması gerekir.
 • Hastanın tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde hastanemiz ile ilişiği kesilir. Daha önce tedaviyi reddeden bir hastanın tekrar başvurması halinde, gerekli tıbbi bakım ve tedaviye alma hakkı vardır. Bu durumu, hastanın sağlık kuruluşuna tekrar müracaatında hasta aleyhine kullanılamaz.